Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Beredskap

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret, kap. 5 (§ 14) seier: "Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse."

Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 4, skildrar minstekravet til ein beredskapsplan. For kommunen si arkivteneste er det punkta c og e som er viktige å skildre.

Laster...