Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Oppgåvefordeling mellom arkivpersonale, sakshandsamarar og leiarar

Arkivtenesta har ansvar for å:

 • motta, åpne, sortere, stemple, journalføre og skanne all inngåande post.
 • opprette nye arkivsaker i samband med journalføring.
 • kvalitetsikre at sakshandsamar si registrering er korrekt.
 • kontrollere forfallslister og sende restanselister 4 gonger i året.
 • kvalitetsikre arkiv og journaldatabasen gjennom kontroll av alle registreringer, samt fysisk arkiv.
 • betjene utlån frå arkiv.
 • arkivere.
 • journalføre eigenproduserte dokument.
 • frankere utgåande post.

Sakshandsamar har ansvar for å:

 • Levere personleg adressert post, papirdokument eller e-post, til sentralarkiv for journalføring.
 • Ha oversikt over kva saker som er til handsaming ved hjelp av saksbehandlingssystemet Elements.
 • Kontrollere at riktig offentleghetsvurdering er gjort.
 • All dokumentproduksjon skal skje i eit fagsystem (Elements, Acos Barnevern, Visma PPI o.l.)
 • Avskrive inngående og interne dokument som er handsama.
 • Levere fysiske kopiar til sentralarkivet av alle egenproduserte dokument (ikkje sakarkiv og personalarkiv).
 • Ekspedere utgåande brev via SvarUt.
 • Avslutte arkivsaker etter kvart som dei er ferdighandsama.

Leiar har ansvar for å:

 • gjennomgå og fordele post til rett sakshandsamar.
 • gjennomføre offentleghetsvurdering.
 • sjå til at restanselister vert følgd opp.
 • bidra til at krava til dokumentasjon av handsaming vert ivareteken.
Laster...